#energie  #efektivita  #ekonomika  #ekologie
Energy Services COmpany
© 2014 Energy Services COmpany, s.r.o.
Školy Trutnov
Náklady projektu včetně DPH: 7,7 mil Kč; projekt splnil kriteria ESF PHARE dotovaného Evropskou unií
Zaručované úspory (včetně úroků): 12,5 mil Kč
Doba splácení: 9 roků
Počet škol: 6
Míra zaručovaných úspor: 32% z ročního účtu
Objem zaručovaných úspor v cenové úrovni roku 1996: 1,34 mil Kč/rok
Plnění úspor od 1998 do 2005
Skutečné úspory v prvním roce v objemu 110% celoročního objemu vztažného roku
Naplnění objemu úspor za 7 roků, tj. o 2 roky dříve
Školy Jihlava
Náklady projektu včetně DPH: 6,3 mil Kč; projekt splnil kriteria ESF PHARE dotovaného Evropskou unií
Zaručované úspory : 8,2 mil Kč
Doba splácení: 4,9 roku
Počet škol: 8
Míra zaručovaných úspor: 23%
Objem zaručovaných úspor v cenové úrovni roku 1998: 1,68 mil Kč/rok
Plnění úspor od 2000 do 2004
Naplnění objemu úspor za 4 roky, tj. o 1 rok dříve
Škola Kutná hora
Náklady projektu včetně DPH: 1,7 mil Kč
Zaručované úspory : 1,7 mil Kč
Doba splácení: 4,25 roku
Počet objektů: 6
Míra zaručovaných úspor: 24%
Objem zaručovaných úspor v cenové úrovni roku 2001: 393 tis. Kč/rok
Plnění úspor od 1. 1. 2001
Kopie nezávislého novinového článku z časopisu Kutnohorský deník o realizaci projektu
Mateřská školka v Praze
finanční objem: 200 000 Kč
zaručované úspory: 286 400Kč
míra zaručovaných úspor: 26 %
prostá návratnost vložených investic: 3 roky
Tento projekt byl realizován jako performance contract se zjednodušeným vyhodnocením úspor.

Průzkumný projekt
Průzkumný projekt nabízí moderní pohled na službu EPC a zabývá se příležitostmi a překážkami při přípravě a prosazení projektu EPC včetně
financování. Je založen na bohaté praxi jeho autora a na výzkumu provedeném autorem zpracovaném ve formě dizertační práce.
Energy performance contracting (EPC) je uznáván jako jedna z efektivních cest, jak snižovat provozní náklady vynaložené na energie v
organizaci, která má v majetku a provozuje vlastní budovy. EPC je speciálním segmentem hospodárného užití energie a je organizován jako
služba zadaná vně organizace. V této souvislosti vznikla v první polovině roku 2000 práce sponzorovaná firmou ESCO, s.r.o., která si klade za
cíl přispět k úspěšnému spuštění projektu EPC z pohledu zákazníka. Definuje EPC aby blíže mohla popsat svůj hlavní subjekt a zmiňuje se o
firmách prodávajících tuto službu zákazníkům.
V práci je popsána v detailech jedna z nejobtížnějších částí přípravy projektu, kterou je příprava výběrového řízení. Má pomoci zákazníkům
orientovat se v problematice optimální přípravy projektu za účelem přispět k blahu organizace.
Berouc v úvahu primární data získaná při práci v terénu, práce analyzuje pohled různých účastníků projektu, zadavatelů, soutěžitelů a
poradců jakožto expertů a výsadní pozici zákazníka v projektu.
Berouc v úvahu analýzu primárních a sekundárních dat, práce představuje EPC spíše jako finanční službu než technickou, jak je na ni
tradičně pohlíženo. Tento nový pohled má několik podstatných důsledků: jak přistupovat k projektu EPC, jak presentovat projekt EPC v
organizaci abychom ho úspěšně prosadili, jak složit a vážit soubor kritérií abychom mohli vybrat nejlepší nabídku pro zákazníka a jak
vyhodnocovat projekt jako celek.
Výsledkem analýzy je, že práce doporučuje soubor univerzálně použitelných kritérií abychom se mohli rozhodnout o nejlepší nabídce
optimálně z pohledu zákazníka.
Principiálním příspěvkem práce je, že projekt EPC má čtyři hlavní části (finanční, technickou, právní a politickou), které nemohou existovat
separátně, pokud chceme hovořit o EPC. Principiální nález této práce v její finanční části je nejdůležitější z pohledu zákazníků jakož i
expertů. Zatímco experti většinou vědí jak užít rozhodovací kritéria aby si mohli vybrat nejlepší nabídku, zákazníci vyjadřují důležitost
finančních rozhodovacích kritérií deklaratorním způsobem. Právě tento paradox, kdy osoba, která rozhoduje - zákazník - má méně
expertních znalostí než její dodavatel je ukázán v této práci. Jak postupovat efektivněji z pohledu zákazníka a tím i ostatních účastníků
projektu je hlavním výsledkem práce. Nakonec je doporučen soubor rozhodovacích kritérií pro případ projektu EPC.
V práci nebylo možno syntetizovat všechny aspekty projektu EPC a podpořit všechna stanoviska relevantní manažerskou teorií bez toho, aby
nebyl překročen její daný rozsah. Na druhé straně, popsat jen úzké téma procesu nabídky při přípravě projektu EPC bez propojení se
souvisícími problémy by mohlo být matoucí pro toho, kdo není právě specialistou v EPC.
S ohledem na toto omezení, hlavní téma optimální přípravy projektu EPC má patřičný podklad v práci v terénu, manažerské analýze a
vyhodnocení.
Základními nálezy práce jsou:
EPC je projekt a tak by k němu mělo být přistupováno
k efektivní přípravě projektu vede finanční pohled na tento projekt
zákazníci jakož i experti upřednostňují finanční aspekty projektu EPC
je rozdíl mezi uvědoměním zákazníků a jejich schopností použít finanční kritéria při rozhodování o projektu EPC
tento rozdíl může způsobit neprofesionální rozhodování v projektech o objemu miliónů Kč
projekt EPC se skládá ze čtyř součástí
nejrelevantnější rozhodovací kritérium pro zákazníka v projektu EPC je čistá současná hodnota
použití čisté současné hodnoty představuje kvalitativní zlepšení při optimalizaci projektu EPC
práce doporučuje kroky projektu EPC, váhy kriterií při výběrovém řízení, standard kvality a studii proveditelnosti namísto pouhého
energetického auditu.
Chcete podrobnější informace?
Máte důvod hlouběji proniknout do přípravy projetu úspor?


Najdete nás na...
Jdi na:
Tel.: +420 602 345 662

Mail: kula /at/ esco-sro.cz
Kontakt, impressum